در عشق چه جای بیم تیغ است تیغ از سر عاشقان دریغ است عاشق ز نهیب جان نترسد جانان طلب از جهان نترسد...
1392/04/02 - 09:35 در بی خیال دنیا
شبکه اس ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی